شیار زنی

توضیحات پروژه

اجرای شیارزنی وهمرنگ سازی در ساختمان الهیه

که با متراژ ۲۵۰ متر انجام گرفته شوده با بهترین و مرغوب ترین اجناس استفاده شوده

که شیار زنی ها از لبه های پریده شوده پاک شد و با همرنگ سازی مانند روز اول شد.