کف ساب کار

پله سابی :برای اینکه راه پله جرم گرفته دیگه با مواد تمیز نمی شود سنگسابی و یا اگر هم تمیز می شود و

دباره چند روز دیگه جرمش برمی گردد  راه حلش فقط این است که ساب زده شود

دوباره لعاب سنگ و براقیت داشته باشد ساب راه پله

از کفسابی برای سابیدن سنگھا و یکدست کردن سطوح سنگھا استفاده می شود در حالیکھ

از کفشویی برای تمیز کردن زمین از کثیفی ھا و آلودگی می باشد.


ابتدا اینکھ ھمانطور کھ گفتھ شد برای پاکسازی سنگ و سنگسابی تنھا باید از مواد شوینده مخصوص اینکار استنفاده کرد.

مواد شوینده چند منظوره بھ مرمر، سنگ سیمانی و سنگ آھک در برابر اسید حساس ھستند و این مواد

موجب آسیب رسیدن بھ سطح سنگ می شود. سنگ آسیب می رسانند. کف سابی از استفاده از مواد

شوینده حاوی مواد اسیدی چون لیمو و سرکھ پرھیز کنید زیرا برخی از انواع سنگ مانند سنگ


ھمچنین در اکثر مواقع دیده می شود کھ بین سنگ فضای خالی وجود دارد کھ این مشکل نیز

با کفسابی وبندکشی رفع شده و باعث یک دست شدن کف زمین میشود.

کفسابی پلھ با تجھیزات مدرن سنگسابی پلھ فلزی سنگسابی , کفسابی پلھ – مراحل و انواع آن کفسابی

پلھ سنگی در کلیھ استانھای ایران پذیرفتھ میشود.


کفسابی و سنگسابی پلھ گرانیت سنگ سابی پلھ مارپیچی ساب زنی کف سابی پلھ در فضای آزاد

پلھ ھای موزائیکی و کفسابی آنھا پلھ سرامیکی و اصول کفسابی و سنگسابی آن


سنگ سابی ، کفسابی چیست ؟
کفسابی یعنی سابیدن کف ساختمان کھ بھ علت ھای گوناگونی می توان اقدام بھ کفسابی نمود .در ذیل بھ علت ھای اصلی نیازمندی بھ کفسابی
می پردازیم :

ساب زدن سنگ ھای کف با دستگاھھای جدید

پله سابی
در چھ مواقعی بھ کفسابی نیاز می باشد :

در بسیاری از موارد شستشوی سطوح با شویندھھای نا مناسب و اسیدی مانند جوھر

نمک باعث تخریب شده و مخصوصا در کفپوش ھای سنگی مواد خوراکی دارای اسیدھای

بی ضرر مانند آبلیمو و سرکه و غیره نیز لایه براق روی سنگ را میسوزاند

و موجب مات و سیاه شدن آن میگردد.که با کفسابی سنگ به حالت اوالیه کارخانه برمیگردد

پله سابی
۲ (قرا گرفتن ملات و یا سیمان ، چسب ، رنگ در حین نصب موزاییک و یا سرامیک کف به

گونه ای که امکان تمیز کردن آن وجود نداشته باشد .

۳ (سیاه و یا کثیف شدن کف در طی مدت زمان طولانی سنگ سابی را با دستگاه ھای

مختلفی انجام می دھند . انتخاب یک دستگاه مناسب به جنس کف و سنگ بستگی دارد .

برای مثال دستگاه و لقمه ای که برای کفسابی بتن استفاده می شود با لقمه ای که برای

سنگسابی سنگ به کار می ورد متفاوت است. اگر در کفسابی این انتخاب را درست

انجام دھیم نتیجه سنگسابی براق تر یا می شود .

از کفسابی پله در ادارات، ھتل ھا ، بیمارستان ھا ، برج ھا ، مجتمع ھای تفریحی و تجاری و

ھمچنین در ساختمان ھای مسکونی استفاده می شود. ما با داشتن نیروھای متخصص

می توانیم شما در زمینه کف سابی در انواع مختلف یاری رسانیم.

پله سابی
فایده ھای کفسابی|فواید کفسابی|کفسابی چیست


(کفسابی و سنگسابی و ساب زنی ) برای نظافت کردن ،مسطح نمودن و برای براق نمودن سنگ ھای کف
ساختمان استفاده می شود.و ھم چنین از (کف ساب ، سنگ ساب ، سابزن)برای از بین بردن قسمتھای
فرسوده سنگ و حفظ سالمی سنگمی توان استفاده کرد.
کفسابی در کرج
: کفسابی مجموعه خدمات پاکسازی , لکه بری , حذف پستی و بلندی و… سنگ کف می

باشد . این خدمات توسط کفساب انجام خواھد شد که با تسلط کاملا بر انواع کف و روشھای پاکسازی و کار
با دستگاه ھای کفسابی آشنایی را داشته و با توجه به نیاز کارفرمایان کف محیط محوله را پاکسازی می
نماید . شرکت سنگسابی با توجه به کف مورد نظر و درخواست کارفرمایان از دستگاه ھای مربوطه استفاده
کرده و امر کفسابی انجام خواھد شد. شرکت کفسابی با تجربه ای طولانی در امر کفسابی و نماشویی و
سنگسابی در خدمت مردم شریف کرج می باشد .
اگر سنگھای کف منزلتان کھنه یا کدر شده اند نیاز به تعویض ان نیست و چاره کار کفسابی یا ھمان سنگ سابی است
که با کمترین ھزینه باعث نو شدن سنگھای منزلتان میشود، با کفسابی یک لایه نازل از روی سنگھا سابیده و لایه برداری
میشود و سپس با استفاده از لقمه ھای مخصوص ایتالیایی و اسید ساب و سنگسابی انھا را سیقل داده و روی سنگھا را
نرم و براق مینماییم با کف سابی و سنگسابی به گونه ای کف منازلتان براق میشود که عکس خود را روی سنگھا مشاھده
میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *